PRŮZKUM

Měření vlhkosti ZDIVA

prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavu před započetím sanace zdiva

Co nejpřesněji stanovit příčiny vzniklých poruch a určit, jakou měrou se různé vlivy podílejí na neuspokojivém stavu objektu, který chceme opravit.

Pro záruku kvalitního provedení sanačních prací je třeba před prováděním na místě ověřit potřebné údaje (druh a tloušťky zdiva, stupeň nasycení vodou, výškové úrovně izolací a clony).

Námi provedený průzkum poskytne dostatečné odpovědi zejména na otázky typu jaká je vlhkost zdiva nebo jaké je zasolení zdiva? Přesně určíme co je příčinou zvýšené vlhkosti nebo zasolení. Na základě spolehlivého zjištění těchto údajů je možné navrhnout a uskutečnit spolehlivé řešení.

Pro posouzení vlhkého zdiva se odebírají vzorky cca 100g k určení obsahu vodorozpustných solí (nejčastěji sírany, dusičnany a chloridy) i pro vážkové stanovení vlhkosti. Takto stanovené hodnoty jsou velmi přesné a mohou být podkladem pro posouzení kvality či správné funkce provedené sanace vlhkého zdiva. Stanovení obsahu solí je potřebné pro optimální návrh sanačních omítek.

Měření vlhkosti zdiva vlhkoměry navazuje na provedená vážková stanovení vlhkosti zdiva a poskytne celkový obraz rozložení vody ve zdivu. Nejlepší výsledky měření poskytují mikrovlnné vlhkoměry, které měří vlhkost zdiva do hloubky 30 až 40cm, aniž by bylo měření ovlivněno zasolením zdiva.

Součástí průzkumu při vysoušení staveb je prohlídka objektu a posouzení jeho současného stavebně technického stavu před započetím sanace zdiva. Zahrnuje posouzení přítomnosti a stavu hydroizolace, stavu omítek, konstrukcí a odvodnění objektu. Rovněž se zabývá materiálem vlhkého zdiva a omítek a konkrétními poruchami stavebních prvků konstrukcí.

Top