HYDROCREME P

HYDROCREME P

Od: 604 

hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
HYDROCREME P je krémovitý tixotropní prostředek obsahující silan a siloxan jako účinnou složku sloužící k dosažení ochrany povrchů proti absorbci vody a tím i škodlivých látek. Obsah účinné složky činí 75% a zbylých 25 % tvoří voda a pomocné látky.
Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci :

  • vysoká pronikavost
  • nestéká – snadná aplikace na svislé plochy a stropy
  • možno jej použít i na velmi suchý podklad
  • nanášení v jednom kroku šetří čas a peníze
  • je příznivý k životnímu prostředí

Použití
HYDROCREME P je vhodný na všechny druhy kamene, omítek a zdiva. Svými vlastnostmi umožňuje bezproblémové jednokrokové nanášení, zejména na svislé a stropní konstrukce.

Zpracování
HYDROCREME P se nanáší bezvzduchovým stříkáním (airless), štětcem, válečkem nebo stěrkou. Na impregnaci obvykle postačuje nanesení jedné vrstvy krému. V závislosti na savosti podkladu jsou v jednom pracovním pochodu možné nánosy krému od 100 do 400 g/m2. Pokud je potřeba, může následovat druhý nános, zpravidla jsou ale nánosy cca 200 g/m2 postačující. Nanesený krém pronikne do podkladu po 30 až 90 minutách. Použité stroje a nářadí se čistí vodou.

Spotřeba
Skutečná spotřeba závisí na podkladu.

Technické parametry
vzhled bílý krém
měrná hmotnost 0,9 g/cm3
obsah účinné látky 75%
hodnota pH 8
bod vzplanutí 74°C

Balení
4kg, 25kg,

Skladování
V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka při dodržení podmínek skladování 9 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.
N – Nebezpečný pro životní prostředí.
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S 2 Uchovejte mimo dosah dětí .
S 23 Nevdechujte aerosoly a výpary.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 60 Tento materiál a nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při práci je nutno používat ochranné brýle nebo štít, ochranný oblek a rukavice. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Z bezpečnostních důvodů musí aplikaci provádět alespoň dvě osoby. Při práci se v pracovním prostoru nesmí kouřit nebo manipulovat s otevřeným ohněm a je nutno dodržovat základní hygienická pravidla! Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top