IMESTA IW 290

IMESTA IW 290

Od: 253 

hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTA® IW 290 je prostředek na bázi oligomerních siloxanů určený k dosažení vodoodpudivosti savých minerálních stavebních materiálů. Po aplikaci na podklad reaguje s vlhkostí a vytváří pevný nelepivý polysiloxan, který má hydrofobní účinky. Výrobek má následující důležité vlastnosti nezbytné pro efektivní a trvalou impregnaci:

 • vysoká pronikavost

 • extrémně vysoká odolnost vůči alkáliím

 • je možné jej použít i na částečně vlhké materiály

 • po zaschnutí nelepí

 • odolává posypovým solím

Použití
IMESTA® IW 290 se hodí k hydrofobizaci savých, porézních minerálních stavebních materiálů jako jsou:

 • všechny druhy betonu

 • porobeton

 • vlákno-cementové výrobky

 • cihelné zdivo

 • opukové zdivo

 • přírodní kámen a umělý kámen

 • minerální omítky

 • minerální barvy

IMESTA® IW 290 nelze použít pro úpravu sádrových materiálů.

Zpracování
Před započetím práce je vhodné zjistit nasákavost podkladu, např. pomocí Karstenovy trubice a spotřebu a účinnost ověřit na zkušební ploše. Aplikaci IMESTA® IW 290 doporučujeme tupováním, stříkáním nebo  oplachováním povrchu  bez  tlaku a rozprašování. IMESTA® IW 290 se nanáší ve více opakováních bez mezivyschnutí. Dva až tři nástřiky postačují pro všechny stavební materiály. Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat. Všechen nevsáknutý materiál, hlavně u méně nasákavých materiálů, je nutné z podkladu odstranit. Povrch před aplikací musí být na pohled suchý bez vlhkých skvrn. Ulpívá na skle, bobtná umělé hmoty a nátěry citlivé na rozpouštědla. Při práci je nutno tyto materiály chránit PE folií. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem.

Technické parametry
měrná hmotnost 0,8 g/cm3
bod vzplanutí cca 30°C
vzhled – bezbarvá opalizující kapalina

Balení
plech. kanystry 0,4 kg, 2 kg a 8 kg

Spotřeba
Potřebné množství je dáno nasákavostí materiálu. Následující hodnoty jsou určeny pouze k orientaci.
beton 0,05 – 0,2 kg/m2
porobeton 0,2 – 0,4 kg/m2
vlákno-cementové výrobky 0,05 – 0,15 kg/m2
cihelné zdivo 0,15 – 0,3 kg/m2
omítka 0,2 – 0,5 kg/m2
přírodní nebo umělý kámen 0,05 – 0,8 kg/m2

Skladování
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě v originálních obalech při teplotách nižších než +25°C. Zákaz kouření a manipulace v dosahu zážehových zdrojů. Neskladujte společně s oxidujícími látkami, kyselinami a zásadami. Nepřelévejte do náhradních obalů snadno zaměnitelných s potravinami. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

NESMÍ ZMRZNOUT!
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006

clp-plice

NEBEZPEČÍ

H304 – Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
EUH066 – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Obsahuje nebezpečné látky: Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Látka není k datu vydání bezpečnostního listu klasifikována jako PBT nebo vPvB a není k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedena v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy. Po vypláchnutí je obal recyklovatelný.
Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.

Hmotnost -
Balení

, ,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top