IMESTA IW 550

IMESTA IW 550

Od: 3 508 

mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IMESTA® IW 550 je silan-siloxanový mikroemulzní koncentrát, který po naředění vodou vytváří mikroemulzi. Injektáží této mikroemulze do zdiva se vytvoří ve zdivu hydrofobní clona, která zabrání poškozování stavby vzlínající vlhkostí.

Výhody

  • velmi malé částice, vynikající penetrování
  • vysoká účinnost i ve velmi vlhkém zdivu
  • ředí se vodou bezprostředně před použitím
  • neobsahuje rozpouštědla, ani výkvětotvorné látky
  • koncentrát – malé balení, levné skladování i doprava

Použití
Přípravek zředěný vodou v poměru 1:11 až 1:14 lze aplikovat jako injektážní roztok pro cihelné, kamenné i smíšené zdivo. Kapalina se prostřednictvím vrtů vpraví do zdiva napouštěním za atmosférického tlaku z odměrných nádob nebo tlakovou injektáží pomocí speciálních čerpadel tak, aby vznikla plně nasycená souvislá zóna v celém průřezu zdiva.

Zpracování
Do zdiva se vyvrtají vrty o průměru 10 až 20 mm pro tlakovou injektáž, nebo 25-30 mm při napouštění bez tlaku. Vrtá se nejčastěji ve sklonu cca 5 až 30° (vrty by měly 2x zastihnout ložnou spáru zdiva). Vrty se provedou do hloubky cca 50 mm od protějšího líce zdi, jejich rozteče by měly činit 100 až 120 mm. Osazení vrtů musí být zvoleno tak, aby spodní ústí vrtů zasahovalo navazující hydroizolaci. Dokončený vrt se vyčistí stlačeným vzduchem.

Připravená mikroemulze přípravku IMESTA® IW 550 se beztlakově napouští nebo tlakově injektuje do připravených vrtů ve zdivu. Naředěný přípravek zpracujte do 12 hodin po naředění. Vrty po aplikaci hydrofobního přípravku IMESTA® IW 550 se zalijí výplňovou maltou na bázi portlandského cementu nebo ponechají volné. Materiál zdiva si zachová původní mechanické vlastnosti i propustnost pro vodní páry. Změní se pouze jeho smáčivost a nasákavost.

Balení
plechové kanystry 2,5 a 10 kg

Spotřeba
1,2 – 1,5 kg koncentrátu na 1 m2 půdorysu zdiva.

Technické parametry
vzhled čirá nažloutlá opalizující kapalina, smísením s vodou tvoří mléčně zakalenou emulzi
bod vzplanutí 25°C (platí pro koncentrát) po naředění vodou je prostředek nehořlavý

Skladování
Skladovatelnost minimálně 12 měsíců od data výroby, v původním vzduchotěsném obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

clp-pliceclp-plice

VAROVÁNÍ

H226 – Hořlavá kapalina a páry
H318 – Způsobuje vážné poškození očí

S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. S 23 Nevdechujte aerosol/výpary. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top