IFEST OH 50%

IFEST OH 50%

Od: 1 693 

nehydrofobní zpevňovač  50%, na kámen, cihly, omítky aj.

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie:

Charakteristika
IFEST OH je zpevňující nehydrofobní prostředek na bázi etylesteru kyseliny křemičité pro přímé použití ke zpevnění stavebních materiálů. Výrobek se dodává v koncentracích:

IFEST OH 100% – špičkový bezrozpouštědlový produkt pro zpevnění přírodního kamene, omítek, zdiva a dalších minerálních podkladů pro náročné aplikace v interiéru (odpadá vypařování a zápach rozpouštědla) i exteriéru, výborná penetrační schopnost.
IFEST OH  75% – pro zpevnění přírodního kamene, omítek, zdiva a dalších minerálních podkladů.
IFEST OH  50% – pro omítky a předzpevnění před čištěním.

IFEST OH má následující přednosti:

  • jednosložkový systém
  • snadné zpracování
  • malá molekula – výborná pronikavost
  • po zaschnutí nelepivý, nešpiní se
  • odolává kyselým dešťům
  • netvoří vedlejší produkty narušující stavební materiál
  • pojivo – stejně jako zpevňovaný materiál minerální
  • póry v nejsou uzavřeny, vysoká paropropustnost

Použití
Hlavní oblastí použití je restaurování přírodního kamene, štuk a fresek poškozených zvětrávacími procesy. Mimo to lze prostředkem IFEST OH zpevnit i další materiály jako jsou cihly, terracotta a pod. IFEST OH je vhodný pro všechny minerální a savé stavební materiály, kterým vrátí jejich původní pevnost při současném zachování pórovitosti a prodyšnosti.

Působení
IFEST OH proniká během aplikace do kapilárního systému kamene, kde jeho účinná složka etylester kyseliny křemičité reaguje za přítomnosti neutrálního katalyzátoru s vlhkostí a vytvoří křemičité pojivo. Konečného zpevnění je při běžných podmínkách dosaženo během dvou až tří týdnů. Po dokončení reakce zůstávají póry zpevněného materiálu otevřené. Během reakce může povrch ošetřeného materiálu být částečně vodoodpudivý, což však nelze zaměňovat s vlastním hydrofobním efektem. Roztok neobsahuje žádné hydrofobní přísady.

Zpracování
Pro úspěšnou aplikaci je nutné zjistit stav zpevňovaného materiálu, zejména hloubku zvětrání. Je bezpodmínečně nutné aplikovat takové množství zpevňovače, aby došlo k prosycení zvětralého substrátu a ukotvení zpevněné vrstvy k nezvětralému podkladu. Povrch před aplikací musí být suchý a po vlastním napuštění je třeba zajistit ochranu ošetřených ploch před deštěm. Doporučujeme nanášení štětcem nebo oplachováním povrchu bez tlaku a rozprašování. IFEST OH se nanáší do nasycení, ve více opakováních bez mezivyschnutí. Jakmile se roztok vsákne a povrch se přestane lesknout nanášení se může opakovat.
Na ošetřeném podkladu nesmí zůstat nevsáknutý roztok, který by po vyschnutí vytvořil lesklá místa. Při aplikaci je nutno chránit okenní skla, nátěry a plastové předměty, jejichž povrch může být IFESTem poškozen. Použité nářadí se čistí lihem nebo technickým benzinem. Po ukončení reakce tj. 3 týdny po nanesení lze zpevněný materiál domodelovávat nebo barvit běžně užívanými postupy. Jako finální úpravu povrchu doporučujeme provést hydrofobizaci prostředkem IMESTA® IW 290, která zpevněný materiál ochrání proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Ve složitějších případech a při větších pracích konzultujte způsob aplikace s firmou IMESTA.

Balení
plechové kanystry
2,5 kg, 10 kg IFEST OH 100%
2,5 kg, 9 kg IFEST OH 75%
2 kg, 8 kg IFEST OH 50%

Spotřeba
obvykle v rozmezí 0,2 – 1,5 kg/m2, pro silně zvětralé materiály i vyšší

Technické parametry
měrná hmotnost 0,85 až 0,94 g/cm3
barva – bezbarvá až žlutavá
bod vzplanutí
IFEST OH 100% +40°C
IFEST OH 75% a IFEST OH 50% +30°C

Skladování
Minimálně 12 měsíců od data výroby, v původním obalu při teplotách do +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

Ekologie a bezpečnost práce
Podle zákona 356/2003Sb. je povinno označovat.

Xn Zdraví škodlivý
R 10 Hořlavý. R 20 Zdraví škodlivý při vdechování. R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte výpary. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Ve všech případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list. Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

Hmotnost -
Balení

,

Název výrobkuVelikost
AKRYLIT® FLEX
vysoce pružná hydroizolační stěrková hmota
249.3 KiB
ANTICOR PLUS
reaktivní antikorozní základová barva na rez, ocel a barevné kovy
63.3 KiB
ANTIGRAFFITI SPECIAL
ochranná impregnace proti sprejům a fixům
57.8 KiB
BEFIX
akrylátová disperze pro aplikaci ve stavebnictví
230.3 KiB
BEFIX LAZURA
akrylát-silikonový penetrační nátěr
228.9 KiB
BEFIX PONT
akrylátový penetrační nátěr pro stavebnictví
227.2 KiB
BIXIT®
tixotropní jednosložkový tmel pro lepení obkladových materiálů na savé i nesavé podklady
316.8 KiB
DŘEVOSAN Profi
prostředek na preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám
81.2 KiB
FRESCOL
vápenná barva
63.9 KiB
HYDROCREME C
hydrofobizační krém pro ochranu betonu
84.1 KiB
HYDROCREME INC
hydrofobizační krém pro injektáž proti vlhkosti
77.1 KiB
HYDROCREME P
hydrofobizační krém pro ochranu kamene, omítek a zdiva
84.3 KiB
IFEST OH 100%, 75%, 50%
nehydrofobní zpevňovač kamene
438.1 KiB
IMESAN
systém sanačních omítek dle WTA
82.7 KiB
IMESTA® BV
vosková impregnace na bázi včelího vosku
246.4 KiB
IMESTA® C 2
předpokládkový ochranný impregnační nátěr
65.7 KiB
IMESTA® C 3
kyselý čistič
79.3 KiB
IMESTA® CV
impregnace na dlažbu
60.0 KiB
IMESTA® E 102
hydrofobizační emulze pro ochranu a zvýraznění barevnosti kamene, zdiva, betonu a omítek
79.6 KiB
IMESTA® IW 290
hydrofobizační roztok pro ochranu kamene, zdiva, betonu a omítek
413.6 KiB
IMESTA® IW 550
mikroemulzní koncentrát pro injektáž proti vzlínající vlhkosti
65.8 KiB
IMESTA®IBS 27
oleofobizační roztok pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 29
oleofobizační silikonová emulze pro ochranu kamene, omítek, betonu a zdiva proti mastnotě a znečištění
62.8 KiB
IMESTA®IBS 47
prášková hydrofobizační přísada do sádrových směsí
57.2 KiB
IMESTA®IBS 50
hydrofobizační emulze do maltových směsí
67.2 KiB
IMESTEX SL
silnovrstvá lazurní barva na dřevo
56.1 KiB
IMESTEX TL
tenkovrstvá lazurní barva na dřevo
55.9 KiB
IMESTOL ANTICOR
antikorozní disperzní nátěr na ocel a barevné kovy pro vnitřní i venkovní použití
245.2 KiB
IMESTOL BETA
barva na beton a betonové výrobky, pro střední a nižší zatížení
61.6 KiB
IMESTOL COLOR
akrylátový nátěr pro vnitřní i venkovní použití
58.9 KiB
IMESTOL GRAFIT
grafitový disperzní nátěr s antikorozním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití
61.5 KiB
JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ
těsnící technologie pro přírodní kámen
55.7 KiB
KERAFIL COTTO
spárovací hmota pro cihelnou dlažbu
56.7 KiB
KERAMOFIX FLEX
tmel pro lepení keramických obkladu a dlažeb
71.7 KiB
MECH-STOP
prostředek na odstranění řas, mechů a lišejníků ze zdiva a střešní krytiny
62.8 KiB
PARALOID B72®
akrylátová pryskyřice pro restaurování
88.4 KiB
SINER® ALFA 2K
alfaltová hydroizolační stěrka dvoukomponentní
321.3 KiB
SINER® TS
polymercementová hydroizolační stěrka
63.1 KiB
VISTAR
disperzní fasádní barva se silikonem
58.8 KiB
VISTAR MINERAL
silikátová fasádní barva
234.9 KiB
VISTAR SILIKON
fasádní silikonová barva
243.7 KiB

Vaše jméno *

Váš email *

Obsah Vašeho dotazu

Top