metody sanace zdiva

Injektážní metody sanace zdiva

Principem metody je vnitřní hydrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot. Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou vytvoří bariéra proti vzlínající vodě.

Silikonové mikroemulze

Mikroemulze na bázi silanů a siloxanů pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu, která znemožní kapilární vzlínání vody do zdiva. Díky velmi malým rozměrům částic mikroemulze (poloměr cca 10-9 až 10-10 m) a samoemulgaci vodou obsaženou ve zdivu, lze při injektáži dosáhnout výborného prosycení zdiva účinnou látkou.

Metoda není limitována tloušťkou zdiva, je použitelná i v případech sanace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Není určena proti působení tlakové vody. Silikonové mikroemulze je možné použít pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené. Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí.

Mikroemulze se injektuje pomocí speciálních čerpadel do vrtů připravených elektrickými vrtačkami. Vrtá se průměrem 10 až 18 mm. Sklon vrtů činí obvykle 5 až 30° (vrty musejí zastihnout nejméně jednu ložnou spáru zdiva). Vrty se provedou do hloubky cca 50 mm od protějšího líce zdi, jejich rozteče by měly být 100 až 120 mm. Osazení vrtů musí být zvoleno tak, aby konce vrtů navazovaly na hydroizolaci v podlahách. Před injektáží je nutné vrty vyčistit stlačeným vzduchem. Různé výškové úrovně dodatečných hydroizolací se propojují svislými řadami vrtů.

Po navrtání se jednotlivé vrty osadí těsnícími prvky – pakry, které při injektáži umožní připojení hadice čerpadla a uzavření sousedních vrtů. Tlaková injektáž umožňuje podstatně zkrátit dobu provádění sanačních prací, a zároveň dosáhnout rovnoměrného rozložení přípravku ve zdivu. Pracovní tlak a postup injektáže se volí v závislosti na stavu zdiva. Soudržné kompaktní zdivo je proinjektováno v jednom pracovním kroku. V případě smíšeného nebo narušeného zdiva s trhlinami a u zdiva s dutinami se použije dvoustupňová injektáž, která výhodně spojí zpevnění a odvlhčení zdiva. Nejdříve se provede statická tlaková injektáž cementovou směsí, jež vyplní větší dutiny nebo kaverny a stabilizuje tak zdivo a posléze se ještě do polotuhé malty pod tlakem vstřikuje silikonová mikroemulze. V zimním období je nutné zajistit vytápění prostor, aby teplota zdiva v napouštěných úsecích chemické clony nebyla nižší než +5 °C.

Výhody tlakové injektáže silikonovou mikroemulzí:

 • šetrný přístup, bez rizika narušení statiky stavby
 • jednoduchý, rychlý a variabilní
 • vhodné na kámen, cihly, hlínu, beton i železobeton
 • stačí jednostranný přístup k izolovanému zdivu. Pokud se injektáž provádí do obvodových stěn budovy, nedojde k narušení interiéru budovy.
 • lze aplikovat i v místech, kde nelze nasadit jiné technologie jako například schodiště, paty kleneb, těžce přístupné prostory.
 • umožňuje navržení optimálního postupu vzhledem ke stavu a složení zdiva
 • bezproblémové propojování různých úrovní izolací.

Silikonové krémy pro sanaci vlhkého zdiva

Pro injektování zdiva proti vzlínající vlhkosti se používají i silikonové materiály ve formě krémů. Jednoduše se aplikují do předvrtaných otvorů ve zdivu. Samovolně se rozptýlí v pórech zdiva, kde reagují na k podkladu chemicky vázanou mikrovrstvu silikonového vodoodpudivého polymeru. Krémy jsou zvláště vhodné pro hobby aplikaci, ale rovněž výborně vyhovují profesionální aplikaci.

Výhody:

 • Jednoduché aplikační vybavení
 • Snadná kontrola
 • Excelentní účinnost

Injektáže proti tlakové vodě

 • Polyuretanové a akrylátové pryskyřice a gely
 • Vícesložkové systémy pro profesionální aplikaci pomocí speciální techniky.
 • Vhodné na izolace proti tlakové vodě
 • Možnost provedení rubových a plošných izolací