Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti IMESTA spol. s r.o.

1.  Společnost IMESTA spol. s r.o., IČO: 42714851, se sídlem Dřevčice 9, Dubá 47141 („Správce“) zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce též prostřednictvím e-mailové adresy imesta@acetest.cz nebo telefonicky na čísle 487 870 419.

2.  Správce zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

3.  Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely a po dobu:

 • dodržení právních povinností správce stanovených obecně závaz­nými právními předpisy (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány,
 • jednání o smlouvě a plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány,
 • ochrany práv a majetku správce (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Nestanoví-li správce kratší dobu zpracování, doba trvání příslušného oprávněného zájmu Správce nepřesáhne 5 kalendářních let. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány.

4.  Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • další kontaktní údaje (zejména: emailová adresa, číslo telefonu, číslo faxu),
 • číslo účtu.

5.  Příjemci osobních údajů:

 • Správce bude předávat osobní údaje zákazníků příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je Správce povinen předávat osobní údaje zákazníků podle obecně závazných právních předpisů,
 • Správce předává osobní údaje zákazníků svému účetnímu a daňovému poradci, s kterým má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

6.  Správce nepředává osobní údaje zákazníků do třetích zemí, ani v rámci Evropské unie.

7.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nelze uplatnit ve všech situacích. Pokud subjekt údajů uplatní některé z práv a jeho žádost bude shledána oprávněnou, budou požadovaná opatření přijata bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (s tím, že v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Konkrétně mohou subjekty údajů uplatnit následující práva:

 • na přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
 • na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
 • na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
 • vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);
 • na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

8.  Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo požádat o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, bude neprodleně odstraněn závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.  Bez poskytnutí osobních údajů není možné jednat o smlouvě a ani smlouvu uzavřít, resp. subjektu údajů prodat nabízené výrobky nebo poskytnou nabízené služby.