Metody sanace zdiva

Vzuchové dutiny

Izolace vzduchovými dutinami je použitelná v podmínkách působení zemní vlhkosti. Principem vzduchoizolačních systémů je oddělení zdroje vlhkosti od samotné stavební konstrukce pomocí vzduchové dutiny. Například provětrávanou štolou, soklem, provětrávanou podlahou či vzduchovou dutinou na interiérové straně stěny. V dutinách můžeme zajistit cirkulaci vzduchu vhodnou volbou nasávacího a výdechového otvoru nebo pomocí ventilátor.

Aby byla zajištěna účinnosti vzduchové dutiny, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu bez kondenzace vodní páry uvnitř dutiny. Tyto skutečnosti je možno při projektování sanace vlhkého zdiva za pomoci vzduchové dutiny ověřit výpočtem, který sestává z následujících částí:

V současné době lze v oblasti sanace vlhkého zdiva tuto metodu úspěšně aplikovat zejména v kombinaci s injektážní metodou. Provětrávání přispívá k odvodu zbytkové vlhkosti suterénního a základového zdiva.

Pokud bychom uvažovali o použití vzduchoizolační metody, lze říci, že tato metoda je nákladnější, má neomezenou délku trvání, její provoz ve většině případů nevyžaduje žádnou energii a není omezena výběrem stavebních materiálů. Nevýhodou je problematické dimenzování vzduchových dutin a také pomalý pokles vlhkosti po dokončení úprav.